Phên tre xây dựng kích thước 30x130cm: sử dụng trong các công trình thủy lợi

Phên tre xây dựng 30x130cm

Giá bán: 22,000