Phên tre xây dựng kích thước 50x200cm: chặn giữ đất bờ kè, bờ kênh, bờ hồ

Phên tre xây dựng 50x200cm

Giá bán: 33,000