Phên tre xây dựng kích thước 45x170cm: chặn giữ đất và chống sói mòn

Phên tre xây dựng 45x170cm

Giá bán: 31,000