Cách chấm dứt hoặc hủy hợp đồng xây dựng

Cách chấm dứt hoặc hủy hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là một văn bản pháp lý được ký kết ít nhất giữa hai bên với nhau. Hợp đồng yêu cầu một hoặc cả hai bên phải đáp ứng các nghĩa vụ được nêu chi tiết trong hợp đồng trước khi hợp đồng được hoàn thành. Trong một số trường hợp, việc chấm dứt hợp đồng có thể xảy ra sẽ làm cho hợp đồng bị mất hiệu lực ràng buộc pháp lý. Chỉ các bên liên quan đến thỏa thuận mới có thể chấm dứt hợp đồng.

Việc chấm dứt hợp đồng xây dựng đều không có lợi gì đối với cả hai bên, tùy thuộc vào thời điểm hợp đồng bị chấm dứt. Vì lý do này, các hợp đồng này thường bao gồm một loạt các điều khoản và nên kiểm tra cẩn thận trước khi bạn đưa ra thông báo chấm dứt. Xem xét hợp đồng của bạn và đánh giá hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng trước khi thực hiện nha.

Những cách chấm dứt hợp đồng xây dựng

Cách 1:

Xem lại nội dung các điều khoản trong bản hợp đồng đã ký. Viết ra các quy định và thủ tục rõ ràng để thông báo chấm dứt. Các điều khoản như vậy sẽ giúp bạn đưa thông báo chấm dứt bằng văn bản, đưa ra một số ngày cụ thể thông báo và cung cấp việc chấm dứt cho một người cụ thể.

Cách 2:

Xem lại hợp đồng để tìm hiểu mức độ thiệt hại, đền bù hoặc nghĩa vụ bạn có khi chấm dứt hợp đồng. Ví dụ, bạn có thể được yêu cầu đền bù chi phí cho các loại vật tư hay vị trí xây dựng. Vi vậy nên hạn chế mức đền bù thấp nhất để trách thiệt hại cho công ty hoặc cá nhân mình.

Cách 3:

Tính toán chi phí bạn sẽ phải trả để chấm dứt hợp đồng. Bạn có thể được yêu cầu trả tiền cho công việc được thực hiện, các tài liệu được sử dụng trước bất kỳ khiếu nại hoặc phí pháp lý nào nếu bạn bị mất một vụ kiện. Bao gồm các khoản phí pháp lý có thể bạn có thể có nếu nhà thầu thách thức bạn chấm dứt.

Cách 4:

Ghi lại mọi vấn đề với dự án và các chi phí liên quan. Bao gồm mất doanh thu hoặc thuê thêm hoặc lưu trữ tại vị trí hiện tại của bạn gây ra bởi sự chậm trễ. Bao gồm bất kỳ vấn đề chất lượng nào với công trình và thiết kế hoặc các biến thể xây dựng mà nhà thầu thực hiện không nằm trong kế hoạch ban đầu.

nhung cach cham dut hop dong xay dung
Những cách chấm dứt hợp đồng xây dựng

Cách 5:

Xem xét dữ liệu của bạn với một nhà thầu trung lập để xác định xem hầu hết các nhà xây dựng chuyên nghiệp có xem xét khiếu nại của bạn một cách hợp pháp hay không. Một nhà thầu có thể có kinh nghiệm trong việc chấm dứt và có thể cung cấp cho bạn thông tin về phán quyết của tòa án trước đó trong các tình huống tương tự.

Cách 6:

Tính toán chi phí của bạn để hoàn thành hợp đồng xây dựng, bao gồm chi phí ban đầu và đưa dự án không đạt tiêu chuẩn lên mức chấp nhận được và so sánh các chi phí này với chi phí dự kiến ​​của bạn để chấm dứt hợp đồng.

Cách 7:

Gặp gỡ với một luật sư hợp đồng có kinh nghiệm để xem lại hợp đồng của bạn, tài liệu và dữ liệu tài chính bạn đã thu thập và để nhận đề xuất của mình về cách tiến hành.

Cách 8:

Cung cấp thông báo cho nhà thầu về bất kỳ khiếu nại nào nếu hợp đồng của bạn yêu cầu bạn làm như vậy trước khi chấm dứt. Bao gồm tài liệu được thu thập của bạn về các vấn đề. Làm theo lời khuyên của luật sư để thực hiện các bước này.

Khi một hợp đồng cố tình không được tôn trọng bởi một bên, nó được gọi là vi phạm hợp đồng và là cơ sở để chấm dứt hợp đồng. Việc vi phạm hợp đồng có thể tồn tại bởi vì một bên không đáp ứng được nghĩa vụ của mình hoặc không đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ của mình. Việc vi phạm hợp đồng về vật chất cho phép bên thuê tìm kiếm thiệt hại về tiền và vi phạm hợp đồng bất hợp pháp không cho phép bên tìm kiếm thiệt hại về tiền.

Một hợp đồng về cơ bản là chấm dứt khi các nghĩa vụ được nêu trong hợp đồng được hoàn thành. Các bên nên giữ tài liệu cho thấy rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ hợp đồng của mình. Tài liệu hữu ích nếu bên kia cố gắng tranh chấp về việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của bạn sau này. Một tòa án của pháp luật sẽ yêu cầu bằng chứng thực hiện hợp đồng nếu xảy ra tranh chấp.

Tham khảo bài viết:

0/5 (0 Reviews)